K Ü L D E T É S

A honlap létrejöttének célja Charles de Foucauld útjának, a Názáreti lelkiségnek ismertetése, a hozzá kapcsolódó magyar nyelvű irodalom összegyűjtése és elérhetővé tétele; idegen nyelvű irodalom fordítása; közösségek, programok, lelkigyakorlatok szervezése Károly testvér lelkiségében; információ adás
 


  K A P C S O L A T   Medgyessy László Emmánuel
  emmanuel@nazaret.hu
  Molnár László Simon
  simon@nazaret.hu

  LEVELEZŐLISTA
  A levelezőlistára fel lehet íratkozni
  egy e-mail küldésével a fenti címek
  egyikére.

  Csoportos e-mail küldése:
  foucauld@googlegroups.com

  A levelezőlista internetes címe:
  http://groups.google.com/group/foucauld
Názáret
Rejtett élet a világban - lelkiség Charles de Foucauld nyomdokain
   Hírek    Názáret    Történet    Írások    Közösség    Galéria    Könyvek   Linkek   Blog
 
      Í r á s o k

     Írások a lelkiséggel kapcsolatos irodalomból


Názáret szeminárium

Foucauld atya imája:

Atyám, átadom magamat Neked,
tégy velem tetszésed szerint.
Bármit teszel is velem,
megköszönöm,
mindenre kész vagyok,
mindent elfogadok,
csak akaratod bennem
és minden teremtményedben beteljesüljön.
Semmi mást nem kívánok Istenem.
Kezedbe ajánlom lelkemet,
Neked adom Istenem,
Szívem egész szeretetével, mert szeretlek,
És mert szeretetem igényli,
hogy egészen Neked adjam át magam,
hogy végtelen bizalommal
egészen kezedbe helyezzem életemet,
mert Te vagy az én Atyám.

                                        Diavetítés>>>


Hozzád szólok, Kis Testvér.
Az Úrnak akarod adni az életed, követve azt, akit „Jézus Kis Testvérének" neveztek, és aki maga is Jézust „Nagyon Szeretett Testvérének és Urának" szeretett nevezni. Talán azt kérdezed, Testvériségünk1 vajon megfelel-e annak az életideálnak és eszményképnek, amelyet azért választottál, hogy az Úr felé vezessen.
„Gyertek, nézzétek meg" — mondta Jézus azoknak, akiket követésére hívott... Te is Kis Testvér, jöjj, és nézd meg!
Nem mi vagyunk az egyetlen szerzetes család, mely Károly, Jézus Testvérének lelkiségéből fakadt. Amikor mi keletkeztünk, már létezett egy másik közösség2, és lehetséges, hogy még számtalan más család is létrejön, hiszen új tőről van szó, melyet azért akart az Úr, hogy az új korszak, új követelményeinek feleljen meg.
Szándékosan választottuk Károly, Jézus Testvérét Atyánknak, ő a mi Alapítónk. Bár egyedül és elhagyatottan halt meg, a magányosság okozta szenvedés még inkább hasonlóvá tette Krisztushoz, és élete még termékenyebb lett.
„Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz." (Jn. 12,24.)                Bővebben>>>


René Voillaume végrendelete

Az alábbi szöveget egy borítékba zártan találtuk ezzel a felirattal: René Voillaume végrendelete

Mindenek előtt a családomhoz szólok, kicsinyekhez és nagyokhoz, közeli és távolabbi rokonaimhoz, hogy elmondjam nekik, mennyire szerettem őket, annak ellenére, hogy hivatásom ritkán tette lehetővé a családi találkozásokat, és nem túl közlékeny természetem akadályozott abban, hogy a szívem mélyén rejtőző érzelmeimet többször kifejezzem.  Az a spontán, szerető légkör, amellyel körülvettetek 90. születésnapomon, felszabadította bennem a gyengéd figyelmesség érzéseit, amelyet ebben a korban mindenki iránt érzek. ...             Bővebben>>>René Voillaume levele a kistestvérekhez

Cépie, 2000. december 17. Vasárnap

Testvéreim, nővéreim, kedves mindannyian. Idén nem késlekedem, mint tavaly hogy az év végéhez, de különösen a világ Megváltójának születéséhez közeledvén kifejezzem, hogy együtt vagyok veletek. Minden felől érkeznek az üdvözlő levelek, levelezőlapok, és ezek a kis papírok jeleket hordoznak, amelyek a legmélyebb érzéseket foglalják magukban. Ne csodálkozzatok azon, hogy egyre gyorsuló sebességgel telnek nem csak a hónapok, de az évek is, amilyen sebességgel változnak a kilométerórán a számok. ...     Bővebben>>>Adoráció

Adoráció – a szenvedés és a kereszt

(JEAN VAN DEN EYNDE SJ)

Szeretnék segíteni nektek, hogy jobban megértsétek, mit is jelent az adoráció imája. Ez nem ugyanaz, mint a meditáció vagy a kontempláció. Ez a szív imája szemtől-szemben a valóságosan jelenlévő Jézussal. Az Oltáriszentség előtt hódolunk.

Vannak, akik elveszettnek, unottnak érzik magukat, mert egy bizonyos idő elteltével felteszik maguknak a kérdést, mit is csinálnak itt ők tulajdonképpen, nincs semmi ötletük; ha elgondolkoznak... itt pedig éppen hogy nem kell gondolkodni. ...             Bővebben>>>


Charles de Foucauld lelkiségének alapvonásai

Távlatok, Szabó Ferenc írása

Mint ismeretes, a Szenttéavatási Kongregáció dekrétuma elismerte, hogy Charles de Foucauld – Károly, Jézus testvére – hősies fokon gyakorolta az erényeket. (Lásd Távlatok 2002/1, 161–166.) Minden reményünk megvan arra, hogy a pápa nemsokára a boldogok sorába iktatja őt, akinek lelkiségét több más szerzetes, laikus és papi közösség mellett a Jézus Kistestvérei szerzetesközösség is (férfi és női ág) éli. ...     Bővebben>>>Boldog Charles de Foucauld

Szabó Ferenc írása

II. János Pál pápa jelenlétében 2001. április 2-án olvasták fel azt a boldoggá avatást célzó dekrétumot, amely elismerte, hogy Charles de Foucauld egyházmegyés pap – Károly, Jézus testvére – hősies fokon gyakorolta az erényeket. A dekrétum felvázolta Károly testvér életét, és ismertette erényeit.
Charles de Foucauld boldoggá avatását Saraiva Martins bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa végezte a Szent Péter-bazilikában. ...             Bővebben>>>
Rovarirtásból élt a novícius

P. Hagyó József  Jézus Kistestvére

„Az előjelek aggasztják az embereket, az e világ hatalmasai több alkalommal konferenciára gyűlnek össze, tanácskoznak, anélkül, hogy dűlőre jutnának abban a kérdésben, hogyan akadályozhatnák meg a Föld légkörének gyorsuló romlását. Az emberi történelemben először merünk szembenézni a végső pusztulás lehetőségével, és tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk megakadályozni. Az emberiség képtelen hatékonyan föllépni a háborúval, a terrorizmussal szemben, elhárítani a népeket és nemzeteket sújtó fizikai és erkölcsi nyomort. Ilyen körülmények között érthető, hogy az emberek - különösen a fiatalok - hiába keresik életük értelmét.” ...     Bővebben>>>Az a dolgom, hogy közvetítsek...

Hagyó József rendhagyó papi életútja

"Azt mondtam barátaimnak, ismerőseimnek, hogy ha az aranymisém ürügyén az én teljesítményemet, eredményeimet kívánják ünnepelni, akkor abból én ki akarok maradni. Ötven év múltával én nem tudok felmutatni szinte semmit. Ha ezt akarják ünnepelni, akkor velük ünnepelek. Ez a semmi azonban nem semmi. A választott nép ad erre jó példát: amikor ők imádkozni akartak, fölidézték az elmúlt idők történéseit, és ebből imádság lett. Áldott légy, Uram, aki a Vörös-tengeren átvezettél minket, aki tápláltál minket a pusztában... És a végén mindig hozzátették: mert ő jó, irgalma örökké való. - Ezt tenném én is az ünneplés tárgyává: hogy ő jó, és irgalma végtelen..." ...             Bővebben>>>XVI. Benedek pápa Názáretről és Károly testvérről

Názáret számunkra a „Názáreti Iskola” festői által rejtve van. Ez az elnevezés túlzottan felidézi a názáreti szentimentális életmódot, amellyel átalakítjuk Jézus életét egy kispolgári idillé, mely félrevezető, mert lecsökkenti a misztériumot. Másutt kell keresni a Szent Család iránti tiszteletet eredetét, amely többnyire így sem mentesül ez alól az ítélet alól. ...     Bővebben>>>

 René Voillaume az imáról

Nem hisszük elég erősen, hogy Isten valóban lelkünkbe költözhet, hogy elvégezze imánkat. Vagy ha hiszünk benne, hajlunk arra, hogy az elkülönült kevesek előjogának véljük a sikert, melyet csak azok érhetnek el, akiknek a kolostor falai biztosítják az elmélkedést megkönnyítő csendet. Pedig miért lenne ez így? Vajon, akiket életkörülményeik akadályoznak az elmélkedésben, azok egyúttal akadályozva lennének az imádkozásban is? Vajon az imádság nem áll a gondolat felett? A szegények nem tudnak elmélkedni. Nem alkalmasak rá, nincs meg hozzá a képzettségük, nem ismerik az elmélkedés mechanizmusát, túlságosan fáradtak hozzá. ...    Bővebben>>>Carlo Carretto az imáról

Ha az imádkozáshoz csak egy kevés nyugalomra is szükség lenne, ezek a szegények sosem tudtak volna imádkozni. Az a fajta imádkozás, amit eddig oly bőségesen gyakoroltam, nem volt más, mint a gazdagok imája, egy kényelmes, jól táplált ember imája, aki a maga idejének az ura, és maga szabhatja meg napjainak rendjét. ...    

 Bővebben>>>

 A világiakról

A laikusok lelkisége nem a papok lelkiségének szép vagy csúnya másolata kell, hogy legyen, hanem valami más, önmagában hiteles és eredeti dolog, amely igaz Isten és az emberek előtt. Más egy pap tevékenysége, más egy politikusé, más egy plébánosé, ismét más egy munkásé vagy egy családapáé. Ha igaz, hogy lelkiségen gondolkodásmódunkat, életvitelünket, életünk cselekedeteinek megtisztítását és megszentelését értjük, ebből az következik, hogy egy pap gondolkodása, élete, cselekedeteinek megtisztítása, megszentelése alapvetően különbözik egy munkás, egy házastárs, egy polgármester gondolkodásától, életmódjától, cselekedeteinek megtisztításától és megszentelésétől. A laikusnak nem „majdnem papként” kell élnie, hanem saját állapota szerint kell megszentelnie munkáját, házasságát és különféle, bonyolult, odaadást igénylő társadalmi kapcsolatait. Mindannyian egyetértetek abban, hogy a keresztség révén létezik valódi és hiteles papság, amely természetesen alapvetően különbözik az egyházi rend szentségétől, de valóságos szentség, amely a laikust a teremtés felé fordítja, hogy megismerje, élettel telítse, felszabadítsa, képviselje azt. ...    Bővebben>>>Madeleine Delbrêl: Miért szeretjük Charles de Foucauld-t?

Madeleine Delbrél írása Puskely Mária: Akik a jobbik részt választották című könyvből való.

   Bővebben>>>
Michel Nurdin: Jacques Maritain és Jézus Kistestvérei

Michel Nurdin írását Dabóci Mária fordította és a Folia Selecta (www.foliaselecta.hu) 15. és 17. számában jelent meg.    

 Bővebben>>>

 

 Michel Nurdin: Jacques Maritain a toulouse-i közösségben

Michel Nurdin írását Dabóci Mária fordította és a Folia Selecta (www.foliaselecta.hu) 21. számában jelent meg.

   Bővebben>>>
Dabóci Mária: Kontempláció a világban

Dabóci Mária írása 2000-ben jelent meg a Vigiliában.   

 Bővebben>>>
Szent-Gály Kata - Versek

de Foucauld Károly

A SZAHARÁBAN
Magányos este. Mintha végtelen
vizek tavában lennék kis sziget:
nem ér el hozzám semmi zaj, se szó.
Nagyon nehéz. Ó, bár egy kis hajó
találna rám: egy jóbarát, egy lélek
és annyit szólna csendesen, megértlek!

ÍGY VAN
Milyen különös, hogy
mindig egyedül
maradunk ott, ahol
egészen mély az élet.
Elhalkul a szó is,
már csak a „nem értem”
vallomása suttog
bennünk, kicsinyre
zúzott magunkban,
Istenem – Isten –

Forrás: Szent-Gály Kata: Boldog utak békessége, Ecclesia, Budapest, 1976, 236. old.Boldog Charles de Foucauld zsolozsmája (december 1.)

Ha majd elvezetnek benneteket és átadnak a bíróságnak, ne törjétek a fejeteket, hogy mit feleljetek, hanem mondjátok azt, amit akkor az Isten sugall. Mert nem ti fogtok beszélni, hanem a Szentlélek (Mk 13, 11).   

 Bővebben>>>

ÚTMUTATÓ A PAPI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSÉHEZ

Ezerkilencszáz tavaszán egy remete beírta jegy¬zetébe azt a két szót, amely életének tartalmát és középpontját jelenti majd: Jesus - Caritas. A remete Charles de Foucauld ekkor 42 éves, és háziszolga egy názáreti kolostorban. Hitét kora ifjúságában elveszítet¬te, de sötét tévutakon való hosszú bolyongás után Isten kegyelméből újra visszanyerte azt. „Mihelyt hittem, hogy van Isten, megértettem, hogy nem élhetek má¬sért, csak Őérette". Először abban reménykedett, hogy egy trappista kolostor szerzeteseként követni tudja majd Jézust a szegénységben, de hamar felismerte, hogy   Bővebben>>>Szeretet-Jézusról nevezett Aratás Kistestvéreinek Monasztikus Testvérisége

A Szeretet-Jézusól nevezett Aratás Kistestvéreinek Monasztikus Testvérisége egy új közösség, melyet Bretagne-ban alapítottak 1998. augusztus 5-én, Urunk Színeváltozása ünnepének 1. vesperásán. Mons. Robert Le Gall érsek atya fogadta be a Mende-i egyházmegyébe, majd 2007. karácsonyán pedig a Toulouse-i egyházmegyébe.

   Bővebben>>>Marc Hayet - Jézus, a testvérünk

Jézus egy názáreti ember, akit népének kultúrája jellemez. Egy közülünk, övéi így fogadják el őt. Nem tartozik a vallás specialistáinak osztályához. Amikor beszélni kezd, aki hallgatja és közeledik hozzá, abban a szabadság rendkívüli benyomását kelti és személyes kapcsolatban áll azzal, akitől jön, és Atyjának nevezi. Ezt a szabadságot mindig azonos értelemben használja. Minden embert egyetlen személynek tekint, akinek az élete értékes, ezt az életet akarja megújítani mindenütt, de főleg ahol ez megsérült.    Bővebben>>>Charles de Foucauld világi közössége - Szabályzatok

A világi testvériségek jelenleg a világ 52 országában 5200 tagot számlálnak. Károly Testvér vágyából született, aki már 1906-ban feltette a kérdést, hogy nem volnának-e olyan laikusok, férfiak, nők, családosok, akik elmennének és a nem keresztény országokban telepednének le, és akik laikus voltuknál fogva azokhoz is eljutnának, akiket a papok és a szerzetesek nem közelíthetnek meg. Minden napi életüknek egyszerű megosztásával tanúságot tennének ott az Evangéliumról.    Bővebben>>>Sodalité

A Sodalité eredetét Charles de Foucauld-tól veszi, aki bár mindig testvériségeket kívánt alapítani, haláláig egyedül élte a sivatagban a kereszténységet nem ismerő idegen népesség között az evangéliumi "alázatos, szerény és rejtett" életet /L. Massignon/, miközben a názáreti Jézus "gyengéd és alázatos szeretetét és testvériségét" gyakorolta /Ch. de Foucauld/.    Bővebben>>>